คณะทำงาน พิโก้ไฟแนนซ์ประเทศไทย

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
2 นาย ขจิต เสรีรัตน์ ที่ปรึกษา / กรรมการ
3 นายฉัตรชัย เล่งอี้ ที่ปรึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4 นายวัชระ กานตวนิชกูร อุปนายก คนที่ 1
5 นายชัยเพชร เสรีรัตน์ อุปนายก คนที่ 2
6 นายปิยวัช พุ่มนิคม อุปนายก คนที่ 3
7 นางสาวอารีวรรณ ลิ้มประดิษฐ อุปนายก คนที่ 4
8 ร.ท.อภิชาต นิติกุลเกยูร อุปนายก คนที่ 5
9 นายซันโตส กุมารซิงห์ อุปนายก คนที่ 6
10 นายเฉลิมพงค์ กองกันภัย ปฏิคม
11 นายภพวรัท ภูมิสินโชติ ประชาสัมพันธ์
12 นายชัยชนะ เสรีรัตน์ เหรัญญิก
13 นายวิฑูรย์ วิไลงาม นายทะเบียน
14 นายธนศิษฐ์ ภัทรโภคินเศรษฐ์ กรรมการ
15 นายสุรักษ์ จิตรชิรานันท์ กรรมการ
16 นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา กรรมการ
17 นายวรนิต วินทะไชย กรรมการ
18 นายศรายุทธ หวังสุนทราพร กรรมการ
19 นางสาวพนิดา อื้อชัยตระกูล กรรมการ
20 นายวัชรพงศ์ กานตวนิชกูร กรรมการ
21 นางธุวนันท์ ถาวรีย์ณิชกุล กรรมการ
22 นายเกียรติชัย มิตรกูล กรรมการ
23 นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม กรรมการ
24 นางธิติวัจน์ ชัยบรรจงวัฒน์ เลขานุการ
25 นายนุกูล เกษตรสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ