ข่าวสาร บทความ

ข่าวสาร - กิจกรรมสมาคม - บทความ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

image

สศค.ออกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ออกประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพื่อปรับปรุงแบบแสดงแผนการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ที่กำหนดแนบท้ายประกาศตามรูปแบบเอกสารที่กำหนดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนเอกสารแบบแสดงแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและเอกสารแนบท้ายตามรูปแบบที่กำหนดใหม่นั้นจะบังคับใช้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ และประสงค์จะใช้แผนการดำเนินธุรกิจที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งความจำนงยื่นแผนการดำเนินธุรกิจตามแบบที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้มายังสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
นอกจากนี้ ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังฉบับดังกล่าวยังมีการปรับปรุงแบบคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด) โดยเพิ่มเติมเอกสารประกอบคำขออนุญาต ในส่วนของแบบรับรองคุณสมบัติผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งปรับปรุงรอบระยะเวลาการส่งรายงาน โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ส่งรายงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีที่ล่วงมาแล้วต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ปรับปรุงได้ที่ https://1359.go.th/picodoc/ และสำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้ว และใบคำขออนุญาตอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากผู้ประกอบธุรกิจรายนั้นประสงค์จะขอเปลี่ยนเอกสารในส่วนของแบบแสดงแผนการดำเนินธุรกิจโดยใช้เอกสารที่ปรับปรุงใหม่ ท่านสามารถดำเนินการได้โดยจัดส่งเอกสารที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้ที่
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิต ชั้น 4 ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. สายด่วน 1359

URL : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23754

2019-10-17 15:21:33

ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหาคม 2564
ผนึกกำลังสร้างความรู้การเงิน
นายกฯสั่งเดินหน้าช่วยประชาชนรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านระบบพิโกไฟแนนซ์
แต่งตั้ง นายฉัตรชัย เล่งอี้ เป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
งานประทานรางวัลไทยบุคคลแห่งชาติ (ThaiAward)
“ช้างไทย เงินกู้” อยากช่วยคนไทย ปลดหนี้นอกระบบ
กระตุ้นใช้เงินกระเป๋า 2 คลังชง "ชิมช้อปใช้" เฟส 3 ตั้งเป้า 2 ล้านคน
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
แหล่งเงินทุนสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์-ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ผ่อนพิโกฯเลิกทำแผนธุรกิจ

แหล่งรวมเงินทุน

ช่องทางเงินกู้ในระบบ ทั่วประเทศ

Copyright © PICO Finance All right reserved.